Ki kare testi kullanılan makaleler

BSÖ) ve Beden İmajı Ölçeği (BİÖ) kullanılmıştır. Pearson kore-lasyon testleri. STATİSTİKSEL ANALİZİ – HİPOTEZ TESTİ , Kİ-KARE TESTİ VE DOĞRUSAL.

Bilimlerde Yapılan Uygulamalı Araştırmalarda Kullanılan İstatistiksel . Sunulan çalışmada, sağlık alanında kullanılan temel. Ki-Kare test istatistiği kullanılır. Ki kare testleri istatistiğin en temel konularından biri olarak karşımıza çıkar.

Bugüne kadar çok sayıda bilimsel çalışmada, tezde ve makalede kullanılmış olan ki. Her bir göze için hesaplanan teorik frekanslara göre kullanılacak yöntem değişebilmektedir. Sonuçlar SPSS paket programı kullanılarak ki kare testi ile analiz edilmiştir. Sonuçlara göre yaş, cinsiyet, ikamet yeri ve gelir seviyesi hariç değişkenler . Anahtar Kelimeler: Ki-kare Testi , Nicel Veri, Nitel Veri, Bağımsız Gözlem, Bağımlı Gözlem. Ki-kare testinde , niteliksel olarak belirtilen veriler kullanılır.

Barlett testindeki ki kare değeri. Buna “Uyum İyiliği Testleri ”denir. Sayımla belirtilen kitlelerde.

Doğrusal Olasılık Modeli (DOM) yardımıyla analiz edilmiştir. Kullanılan istatistiksel tekniklere ilişkin gerekli görülen bilgiler kısaca uygulama. Sadece sayı kullanılır , isim ya da harf yazılmaz. Makale Yarışması, TÜSĐAD Yayınları, Đstanbul. Dolayısıyla eğer ki-kare testi isteniyorsa statistics seçeneklerinden aşağıdakiler seçilir:.

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. McNemar Testi olarak ta bilinen X.